Temuriylar
- новости радиостанции

Rating: 0
Радио ва ДиЖейлар
22.06.2012 04:10:55
Радио ва ДиЖейлар
Агар радиода дижейлар мухлисларга хизмат килса берди Худо лекин ДиЖейлар мухлисларга хизматни урнида узини кимлигини курсатиб ва узига эьтибор беришни кузлаб олиб борса олди Худо дегандек хар бир ДиЖей факат умумиятга эьтибор бериб хизмат килса унда мухлисларни кунглини олган булади ва Шьерлар ва кушиклар (хазил тоифада) укиб эшшитириш килса ундан хам куп элга хизмат килади. Темурийларда охирги па
Келажак авлоднинг умидлари
01.06.2012 07:50:41
Келажак авлоднинг умидлари
Узбек халкининг буюк йулбошчиси Амир Темур бизга мисол булгандек биз хам уз фарзандларимизга мисол булишимиз керакдур, вакт утган сари бунга амин булишимиз бу бизнинг энг катта ютугимиздур. Унутмайликки тарих бунга сабокдур ва Амир темур сиёсатни тугри олиб боргани учун оркасидан буюк номга сазовор булган.Келинглар хаёт бизга сабокдек биз хам рузгор ва бошка нарсалар  деб улгаётган новдаларга
Миллатимиз Бойлиги бу Узбек Халкининг Осойишталиги
18.05.2012 08:45:02
Миллатимиз Бойлиги бу Узбек Халкининг Осойишталиги
Хаёт утаверар экан лекин шу нарсани билишимиз жоиздур биринчидан бу узлигимиз ва кимлигимизни англашдур ва колаверса Амир Темур Бобомиздек мардона харакатлар ва узлигимизни хамда уни Углонлари килган ишга назар ташлашимиз зарурдур.Билинглар биз Мард Инсонинг Авлодларимиздур уни хеч качон унутмайлик ва Ватанимизни асрайлик хар хил ёвлардан ва манкуртлардан !!!
радио темурийлар
25.04.2012 01:20:50
радио темурийлар
Радио темурийлар хардойим сизнинг яни сиз кадирли мухлислар таблари ва илтимосллари буйича ишлайди     бизда уйинла,  савол ва жавобла, афандининг мехмон хонаси, ва вафокозалар бизни радиони танлаб адашмайсиз   хамангизни хурмат киламиз деб биз темурийлар радиоси дж лари 
ХАЁТГА ЖИДДИЙ КАРАШЛИК
11.03.2012 09:50:24
ХАЁТГА ЖИДДИЙ КАРАШЛИК
Бу Темурийларнинг асосий максади, чунки у даврда хамма жиддий караб хаётга режалар тузишган мана шу жиддийлик десак хам буладигон гапни  доим эсда колдиришимиз керак хурматли Ватандошлар
Адолат кучдадур
16.02.2012 04:07:23
Адолат кучдадур
Адолат излаб не болур мен,Адоват куриб не дейур мен,Хакикат излаб курашур мен,Халоскоримга интилур мен !!!
Uzbegim mening buyuk Halkim
03.02.2012 05:23:17
Uzbegim mening buyuk Halkim
Бутун куч ва бойлик айникса мардлик факат бирлашувда
Настроение
30.12.2011 12:10:50
Настроение
всегда вижу одно и то же когда еду по авенью надпись..в переводе на русской..Только ты и больше никто может перевернуть мир..Я уже перевернул так что развернуться диктатору не в под силу а что дальше ???