TemuriylarRating: 0

Келажак авлоднинг умидлари

01-06-2012 | 07:50
views: 1/290
Келажак авлоднинг умидлари

Узбек халкининг буюк йулбошчиси Амир Темур бизга мисол булгандек биз хам уз фарзандларимизга мисол булишимиз керакдур, вакт утган сари бунга амин булишимиз бу бизнинг энг катта ютугимиздур. Унутмайликки тарих бунга сабокдур ва Амир темур сиёсатни тугри олиб боргани учун оркасидан буюк номга сазовор булган.Келинглар хаёт бизга сабокдек биз хам рузгор ва бошка нарсалар  деб улгаётган новдаларга  уз вактида айтилиши керак булган насихатларни  уктириб утайлик, фарзанд тарбияси атроф мухитга караб ривожланади.Шунинг учун келажагимиз порлок булсин десангиз насихатгуй ва тугри йул ва мисол билан урнак булган холда бу сирли дунёда муродимизга етайлик.  

Source: ТЕМУРИЙЛАР РАДИОСИ ЖАМОАСИ
Comments
Leave a comment
Чтобы оставить комментарий
Войдите