SHIVALOKARating: 4662

Гимн Шиве - сущности Вед (ведасара-шива-стотрам)

Гимн Шиве - сущности Вед (ведасара-шива-стотрам)
views: 450. Today: 1
13-12-2015 | 21:48

Ади Шанкарачарья

Перевод с санскрита на русский NN...

 

॥ वेदसारशिवस्तोत्रम् ॥

 

पशूनांपतिं पापनाशं परेशं
गजेन्द्रस्यकृत्तिं वसानं वरेण्यम् ।
जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं
महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् ॥ १ ॥

 

О Том памятую, кто душ повелитель,
Всевышний, желанный, грехов разрушитель;
Кто в шкуре слона, Камы враг, светлоликий,
Средь косм Его Ганга; един, Бог великий. || 1 ||

 

महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं
विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् ।
विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नित्रिनेत्रं
सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् ॥ २ ॥

 

Великий богов кто владыка, губитель
Врагов их, всесильный Вселенной властитель;
Три глаза - светила; золой украшаем,
Блажен, пятилик, вечен; мной восхваляем. || 2 ||

 

गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं
गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम् ।
भवं भास्वरं भस्मना भूषितांगं
भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् ॥ ३ ॥

 

Я славлю владыку вершин и созданий,
Кто вне всяких свойств, чья супруга Бхавани;
Бытье; на быке, синегорлый, сияет;
И пеплом Себя, пятилик, украшает. || 3 ||

 

शिवाकान्त शंभो शशाङ्कार्धमौले
महेशान शूलिन् जटाजूटधारिन् ।
त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः
प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप ॥ ४ ॥

 

Будь милостив же, Бог, благое творящий;
Муж Умы; луну и трезубец держащий.
Ты, спутанновласый, один воплощаешь
Сам образ Вселенной; в миры проникаешь. || 4 ||

 

परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं
निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् ।
यतो जायते पाल्यते येन विश्वं
तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् ॥ ५ ॥

 

Я дух прославляю тот высший, единый,
Бессвойственный и через "ом" постижимый;
Первичное семя миров проявленья,
Причину бытья и его растворенья. || 5 ||


न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु:
न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा ।
न चोष्णं न शीतं न देशो न वेषो
न यस्यास्तिमूर्तिः त्रिमूर्तिं तमीडे ॥ ६ ॥

 

Не землю, не воду, эфир и горенье,
Не воздух, не холод, не сон, не стремленье,
Не дом, место, образ и не истощенье;
Тому, кто Триада, моё восхваленье. || 6 ||

 

अजं शाश्वतं कारणं कारणानां
शिवं केवलं भासकं भासकानाम् ।
तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं
प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् ॥ ७ ॥

 

К Тому прибегаю я, кто нерождённый,
Причина причин и дуалей лишённый;
Лишь к Шиве, кто тьма, без начал, бесконечный,
Светил осветитель, святой, вышний, вечный. || 7 ||

 

नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते
नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते ।
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य
नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥ ८ ॥

 

Поклон же Тебе, Бог и образ Вселенной;
Поклон же Тебе, кто есть разум блаженный;
Поклон же Тебе, йогою достижимый;
Поклон же Тебе, знаньем Вед постижимый. || 8 ||

 

प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ
महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र ।
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे
त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥ ९ ॥

 

Муж Умы, спокойный, трезубца держатель,
Треок, Бог великий и благ подаятель.
Враг Камы и Пуры, кем мир опекаем,
Другого нет, кто должен быть почитаем. || 9 ||


शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे
गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् ।
काशीपते करुणया जगदेतदेक-
स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि ॥ १० ॥

 

Супруг Пречистой, Бог великий, Благо творящий;
Трезуб держащий, повелитель живых созданий;
Каши Владыка, сострадатель, узы рубящий,
Лишь Ты миров причина крахов и созиданий. || 10 ||


त्वत्तो जगत् भवति देव भव स्मरारे
त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ ।
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश
लिङ्गात्मके हर चराचरविश्वरूपिन् ॥ ११ ॥


Лишь из Тебя, о Бог, враг Камы, бытье родится,
И существует лишь Тобою, кто состраданье,
Господь вселенной; и в Тебе же всё растворится,
Чья сущность - лингам и чей образ - всё мирозданье. || 11 ||

 

Comments
Leave a comment
Login
Publish